Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


blog:vaclav:proces_tvorby_uzemniho_planu_temer_dokoncen

Proces tvorby Územního plánu Olešnice téměř dokončen

Po více než roce a půl od fáze, ve které bylo zadáno vytvoření nového územního plánu Olešnice, spěje celý proces do úplného finále. Návrh územního plánu, který již byl vystaven stanoviskům veškerých dotčených orgánů a posouzení krajským úřadem byl nyní představen veřejnosti. Jedná se tedy v podstatě o finální verzi. Nejpozději na veřejném projednání, které se uskuteční v úterý 23.10., mohou být uplatněny připomínky a námitky. V zásadě lze bez nutného navrácení se do fáze před jednáním s dotčenými orgány zapracovat již pouze drobné úpravy návrhu. Můžeme tedy očekávat, že zastupitelstvo v dohledné době vydá nové závazné opatření obecné povahy stanovující „základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnoot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezující zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající výstavby .. pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy .. dokumentaci stanovující podmínky pro využití těchto ploch a koridorů“ (§ 43 zákona č.183/2006 Sb.). Zkrátka ÚZEMNÍ PLÁN.

Odkazy na samotný nový územní plán a jeho odůvodnění

Říká se, že vydáním územního plánu začíná kontinuální proces směřující (třeba za deset let) k vydání územního plánu nového, případně i k vydání změny územního plánu. Následující dokumenty jsou tedy podkladem, který může vyvolat neformální diskuzi i zde na zmole. Ta je platformou právě takové diskuze. Navíc je usnadněná možností zaznamenávat příspěvky též do mapy a diskuzi i výsledky z ní strukturovat díky wiki.

Následují odkazy na jednotlivé části návrhu územního plánu zveřejněného na úřední desce Olešnice dne 3.9.2012:

Územní plán Olešnice

Grafická část

Odůvodnění územního plánu Olešnice

Územní plán na zmole

Hlavní výkres je zpřístupněn též jako vrstva mapového portálu (aktivujete zakliknutím příslušné vrstvy po kliknutí na ikonu výběru vrstev v pravé horní části mapového okna)

Diskuze

blog/vaclav/proces_tvorby_uzemniho_planu_temer_dokoncen.txt · Poslední úprava: 2016/04/09 21:48 (upraveno mimo DokuWiki)