Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


okraslovaci_spolek

Okrašlovací spolek

„V roce 1868 několik pokročilejších občanů, majících smysl pro vysazování stromů, zakročilo u obecního představu v záležitosti poskytnutí podpory na vysazování stromků…“

Nultá akce

Přes proměnu doby (krajina značně zarostla) se v duchu úvodní věty nabízí možnost podílet se na výsadbách dřevin ve volné krajině, o kterých aktuálně uvažují myslivci. Jarní výsadba se dá provést, dokud stromky nezačnou rašit. Jinou akcí, ke které by se dalo připojit, je Ukliďme Česko (18. duben). Například Pod horkou sice asi uklízí školáci během Dne Země, ale i po úklidové akci podniku Lesy ČR je co uklízet (případně výhledově v návaznosti na zaniklý okrašlovací spolek vysázet). A nebo můžeme začít jako kdysi… Schůze byla svolána do tehdejšího hostince v domě p. Čermáka čp. 19, které se zúčastnilo 21 občanů… Svoláním schůze v sousedním domě, případně v podobném zařízení jako v roce 1878. Ještě předtím ovšem můžeme skrze tuto stránku společně promýšlet, čím by mohl obnovený olešnický okrašlovací spolek být.

Co by se dalo dělat v 21. století

  • vysazovat stromy, nejlépe ovocné (třeba tady, tady, či tady)
  • zapojit se do věcí, o kterých obec uvažuje, ale nemá na ně sil (třeba revitalizace obecního sadu)
  • snažit se přispět k realizaci smělejších plánů (typu tohoto či onoho)
  • podílet se na krajinném a územním plánování (aby ti z nás, kteří budou v zastupitelstvu a komisích rady lépe a konkrétněji prosazovali „okrašlování“)

Dalo by se uvažovat též o podpůrných činnostech jako:

  • provozování portálu zmola.cz
  • zpracování historie olešnického okrašlujícího spolku, pokud se dá v archivu (pod heslem „Okrašlovací a zlesňovací spolek Olešnice (1880 - 1949)“) najít ještě něco víc než u Višinky a v kronice

Co Vy na to?

Co se dělo za císaře pána a za první republiky

Z pamětní knihy obce:

V roce 1868 několik pokročilejších občanů, majících smysl pro vysazování stromů, zakročilo u obecního představu v záležitosti poskytnutí podpory na vysazování stromků a tím byl dán podnět k založení vlastní pěstitelské školky.

Spolek se utvořil a přistoupil za člena hospodářského spolku kunštátského, jehož předsedou byl baron Honrichs v Kunštátě. Spolek započal činnost a prvně založil školku na pozemku, na kterém nyní stojí domek čp. 286 (Stejskalů). Činnost spolku spočívala hlavně v pěstování lesních sazenic a vrchním dozorem pověřen byl p. J. Vibíral, nadlesní v Lamberku.

Na základě podané žádosti o udělení státní subvence byla spolku udělena 3. listopadu 1869 subvence na zařízení školky ve výši 50 zl. Postavením domku čp. 286 byla lesní školka přemístěna pod Skalky, kde trvala až do roku 1883, kdy okrašlujícím spolkem byla přesídlena do staré školní zahrady čp. 157.

Že tato školka měla velký význam pro celý zdejší kraj a tím získala si velkých zásluh celého zdejšího kraje jest vidno také z toho, že v roce 1875 byla jí udělena stříbrná medaile a 100 zl. odměny za lesní zásluhy.

Od roku 1875 počala činnost ochabovati a tak v roce 1878 opětně jali se někteří další činnost školky povzbuzovati a sice starosta obce Puchar a obecní tajemník Vodnařík vypracovali prohlášení k založení nově zařizujícího komité a utvořen Okrašlující spolek se sídlem v Olešnici. Schůze byla svolána do tehdejšího hostince v domě p. Čermáka čp. 19, které se zúčastnilo 21 občanů.

Na schůzi vytčen další program prací, které si spolek předsevzal, jako: vysazovati sady, zakládati stromořadí, upravovati cesty a potoky, urovnávati jednotlivá místa v obci, a pod.

K utvoření tohoto spolku byl dán všeobecný souhlas a dlužno také podotknouti, že okrašlující spolek zjednal si nemalých zásluh o rozvoj naší obce a jeho činnost jest také z největších, které kdy jaký spolek vykonával. Vypracováním stanov spolku byli pověřeni:

p. Josef Vibíral co předseda spolku,
p. Karel Mládek
p. Jan Hylák,
p. František Neumann,
p. Ignác Puchar,
p. František Vodnařík.

Vypracované stanovy byly předloženy spolku ku schválení dne 7. prosince 1878. Rokem příštím započal spolek již pracovati s následujícím rozdělením funkcí:

Odbor I.
Vysazování stromořadí: pověřen Konrád Tuna

Odbor II.
Úprava a zakládání cest: pověřen Ignác Puchar.

Odbor III.
Úprava potoků u studní: pověřen Vilém Oderský.

Ještě téhož roku založen byl sad u kostela katolického se stromy od fary a na Skalkách byly vysázeny olše podél potoka.

Práce tato slibně pokračovala i rokem příštím a k návrhu předsedy p. Vibírala bylo pracováno o vysázení pastviny v katastru obce crhovské zvané Horky a Chrástky, přiléhající k obci Olešnici, jichž majitelé byli František Chládek, František Večeřa, František Fadrný, František Fiala z Crhova, a katolická fara v Olešnici…

více v olešnické kronice a jistě také v archivu

okraslovaci_spolek.txt · Poslední úprava: 2016/04/09 21:48 (upraveno mimo DokuWiki)