Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pozemkove_upravy:nazory

Obrázky Vizualizace severní Vizualizace jižní Jak říznout, aby to nebolelo? Otevřený dopis starostovi

Debata o pozemkových úpravách v Olešnici

Názorů už jsme mnozí zformulovali více, směle je zkopírujte do diskuze, nebo mi napište, který byste chtěli zveřejnit. Diskuzi vedeme pro případné vylepšení současného návrhu prvků plánu společných zařízení (kterou by musel provést sbor zástupců ve spolupráci s pozemkovým úřadem, který by zadal vícepráce projektantské firmě již počítající se schváleným návrhem).
Metodika a další materiály k pozemkovým úpravám na stránkách MZe

Dubnový Olešnický zpravodaj

Ohlasy dění na Boskovicku

Výsledky zasedání sboru zástupců: 27.2. 2015

Byla navržena alternativní varianta k CP1, kterou jako kompromisní nadnesli vlastníci pozemků v jižní části problematického území (v podstatě podobná "severnímu kompromisu"). Hlasovalo se o zachování stávající trasy CP1. Pro zachování stávajícího návrhu CP1 bylo 5, proti 1, 3 se zdrželi hlasování.

Sbor zástupců vyjádřil svým dalším hlasováním přání, aby navržené cesty CP1, CP2, CP20 byly brány jako jedna stavba a pouze jako souvislý obchvat pro zemědělskou techniku byly realizovány.

Dále byla změněna šířka vozovky na 4 m asfaltu (+ 25 cm krajnice) (jednopruhová cesta s výhybnami) v celé délce „obchvatu“ (dříve CP1, CP2, CP20). Nad cestou je vymezen 3 m průleh s ozeleněním.

Projednána byla celá řada dílčích úprav plánu společných zařízení, se kterými na zasedání přišel zejména zástupce pozemkového úřadu (chybějící protierozní opatření na poli mezi Dufkovými a Křtěnovem, dílči posuny cest podle stavu v terénu apod.)

Výkres plánu společných zařízení

Aby nevznikl dojem, že se o ničem jiném než o problematické cestě nejedná, přikládám ze sboru zaslaný oficiální výkres (lednový).

Volná diskuze

Kdyby byl na stole jeden ze čtyř návrhů a byl(a) bych v pozici člena sboru zástupců...

Simulace hlasování:
Minimalistická varianta (mv):
pro mv
proti mv
zdržel(a) bych se (mv)

Jižní kompromis (jk):
pro jk
proti jk
zdržel(a) bych se (jk)

Severní kompromis (sk):
pro sk
proti sk
zdržel(a) bych se (sk)

Sborem v lednu odsouhlasená varianta (sn):
pro sn
proti sn
zdržel(a) bych se (sn)

Korespondence s předsedkyní sboru zástupců

14.2. 2015: Václav Plíhal » Jarmila Barešová

Dobrý den, paní Barešová,

nezávidím Vám Vaši pozici předsedkyně sboru zástupců vlastníků. Naježení vlastníci, veřejný zájem odlehčení nekapacitních komunikací na Moravské straně bijící se s veřejným zájmem zachování struktury krajiny, sama máte pozemky, kterých se úprava nějak dotkne. Pokud jsem ovšem na žádném ze zasedání, kterým jsem přihlížel, pořádně nevyjádřil svůj názor krajinného inženýra, činím tak nyní.

Nebyl bych tak radikální jako paní Hejlová a někteří občané tvrdící, že samotné zpřístupnění skiareálu je jasné zneužití zákona o pozemkových úpravách. Nesouhlasím ovšem ani s Vaším podáním, že je-li jeden z vlastníků podnikatel, má v rámci pozemkových úprav právo na takové zpřístupnění, které umožní přístup jeho zákazníkům a obchodním partnerům. Balík peněz, který je věnován na realizaci pozemkových úprav (a kreslení do mapy a budování cest je zde těsně spojeno) má být proinvestován v duchu zákona. A ten skutečně mluví o zemědělské krajině a hospodaření s půdou.

Kdybych byl projektant pozemkové úpravy západní části olešnického katastru, ve kterém by nebyl vlek, držel bych se pro zachování struktury krajiny (úvozů a mezí svědčících o záhumenicové plužině) a z toho důvodu bych trasoval cesty co nejvíce po stávajících cestách nebo přirozených krajinných hranicích, čímž bych se dostal do situace, ve které bych nerealizoval onen zmiňovaný obchvat obce pro zemědělskou techniku, ale zpřístupnění ze severu a z jihu - a zákon a metodika by mě podporovaly. Není nic proti ničemu, když některou z takto navržených (jednopruhových) zpevněných hlavních polních cest navrhnu tak, aby zároveň mohla sloužit odlevení dopravě přes město (ale neměla by to být nějaká výrazná změna trasy nebo podstatné rozšíření nad doporučovanou jednopruhovou polní cestu). Vzhledem k tomu, že při vedení komunikace ctící strukturu krajiny za hřbitovem by taková komunikace musela zcela nemístně říznout příčně (shodou okolností) pole Vás a pana Ježe, snažil bych se (oproti tomu, jak jsem mohl působit na setkání vlastníků na VSP) této variantě vyhnout a dopravu od vleku bych odklonil po severní cestě. Doprava by se tak při jednosměrném provozu rozdělila napůl mezi současnou trasu a naší Rovečínskou a zároveň by zásah do krajiny nebyl až tak výrazný, jak se nyní plánuje. Podle mě ta přímá spojnice mezi Dufkovým a skiareálem protínající dva metry hluboký úvoz, který se bude muset zasypat nebo přemostit (na „provalení“ se projektantka cest netvářila) způsobí v horizontu desetiletí to, že v daném úseku (po údolnici) budou jen dva velké bloky orné půdy, úvozy zaniknou - bude sice opravdu vytvořeno prostředí pro vysoce racionální obhospodařování půdy, ale krajinný ráz bude totálně zničen (což už není jen proti duchu pozemkových úprav, ale i proti předpisům souvisejícím s životním prostředím, koneckonců kvůli ochraně krajinného rázu je zřizen přírodní park Svratecká hornatina).

Mrzí mě, že diskuze se vede v tak nekonstruktivní podobě (včetně neprávem Vám uštědřovaných invektiv) a navíc až v momentě, kdy je de facto vše schváleno. Budu ještě v té souvislosti psát otevřený dopis starostovi, který musel tušit, že pozemkové úpravy budou kontroverzní a měl místo prosazování varianty, kterou chápe jako nejlepší, zdržet proces a dát prostor řekněme komisi rady města, aby mohla v klidu připravit varianty (s Ing. Kánským jsme se k nějaké diskuzi dostali až v prosinci, kdy po volbách už stará komise neexistovala a nová ještě také ne).

Vy máte ve věci prosazování plánu společných zařízení tak, jak byl sborem schválen, jasno, nebo uvažujete o tom, že některá jiná varinata zpřístupnění by mohla být lepší?

Děkuji Václav Plíhal

Jinak trochu subjektivněji (pokud se k Vám nedostalo) jsem psal o věci po onom, dle mého nešťastném, rozhodujícím zasedání sboru: viz https://plihalik.signaly.cz/1501/jak-riznout-aby-to-nebolelo

17.2. 2015: Jarmila Barešová » Václav Plíhal

Pane Plíhale,

děkuji vám za zaslání vašich názorů. Je to pro mě trochu mlhavé, nepoznala jsem, jestli severní cestou myslíte od Lamberka po ski areál tak, jak jsme tuto polovinu navrhli ve sboru zástupců, nebo nějak jinak, ale o využití stávajících cest jsme se všichni snažili.

Ano, prosazuji propojení obou cest - CP1 od Dufkových až po skiareál a CP2 od skiareálu po Lamberk. Dle mého názoru tato páteřní cesta - podle ČSN 736109 je 5 m cesta stále ještě zařazena jako jednopruhová - a při tom umožňuje bezproblémový pohyb jak současné zemědělské techniky, tak v zimním období, které trvá pouhých 3 - 3,5 měsíce, pohyb autobusů i aut v obou směrech na ski areál. Tato cesta by zpřístupnila všechny pozemky včetně pozemků pana Reka. Zákonu to neodporuje, neboť pozemky pana Reka - trvalé travní porosty seče VSP GROUP úplně stejným způsobem a frekvencí jako ty moje. Tvrdím, že provoz ski areálu v zimě a obhospodařování pozemků ve vegetačním období se naopak dobře doplňuje a když už se cesta za drahý peníz postaví, tak ať slouží a je využívána. Zákon139/2002 Sb. také v § 2 hovoří o „diverzifikaci hospodářské činnosti“, sem bych zařadila ski areál - sportovní vyžití obyvatel a turistů. Ski areál zde dobře funguje již 10 let, takže na to musíme brát zřetel i při pozemkových úpravách. Máme krásnou krajinu, musíme s turisty počítat. Trošku jsem se rozepsala, teď zpět k páteřní cestě. Ano, páteřní cesta rozdělí údolí na dvě poloviny, původní delší rozměr polí po spádnici se změní na delší rozměr po vrstevnici, tak předpokládám, že zemědělci budou pole obdělávat po vrstevnici a tím se zmenší eroze nebo splav půdy, což byste měl jako krajinář ocenit.

Cesta od Dufkových je nutná a nevidím velký rozdíl v tom, jestli přetne pole už u Dufkových tak, jak to vyhovuje VSP Group, nebo ve stejném směru kopíruje hranici záhumenek o 50 m dál. Až nebude mět kdo obdělávat záhumenky, VSP Group v pohodě rozšíří obhospodařování o záhumenky a nebude mu překážet žádná cesta. Mám jeden pozměňovací návrh v potaz: Fabrický úvoz je do místa, kde by ho měla přetnout páteřní cesta již téměř zasypán, tak by odsud mohla odbočit cesta CP6 po současné vyježděné cestě, která vede po obecním pozemku kolem zahrady kulturního domu dál podle zahrad mé a pana Bělehrada, kde by skončila na hranici s dr. Hejlovou, která si cestu nepřeje. „Můj“ úvoz by se přemostění nevyhnul, ale zdá se mi v místě přetnutí páteřní cestou natolik hluboký, že my bychom s naším malotraktorem projeli, pěší by prošli a pro ostatní techniku je stejně neprůjezdný. Cesta pro pěší a případný odvod vody by zůstaly zachovány, pokud by světlost byla nedostatečná, mohl by se udělal sjezd směrem k Vrškům bokem úvozu, maminka to nazývala výtrží. Z křižovatky CP1 s Fabrickým úvozem a CP6 by se mohla obnovit cesta pro pěší fabrickým úvozem.

Krajina

Páteřní cesta by vedla rovnoběžně s hřebenem Vršků v přirozeném snížení. Je velmi krásná - z jedné strany sluncem ozářená Olešnice, s druhé strany výhledy na kopce (Srstkův?) na les na hřebeni Vršků - projděte se tudy a dáte mi za pravdu. Průleh vedle cesty, pokud se nebude sekat, zaroste do 5 let náletovými dřevinami, vznikne tam zelený pás, třeba se tam vrátí i koroptve a křepelky. Pokud bude cesta asfaltová, už se vidím, jak na invalidním vozíku tudy projíždím a kochám se krajinou a pozoruji všemožnou havěť . Páteřní cesta zapadá do vytvoření dopravní sítě - 1. úroveň je cesta po obvodu zahrad vyježděná našimi předky - je také rovnoběžná s hřebenem Vršků, o 200 m dál ve stejném směru páteřní cesta, za vrchy ve stejném směru stávající asfaltová cesta k rozhledně a dál k bývalé myslivecké střelnici atd. - to je spíš na povídání než dlouhé psaní.

V úseku od Dufkových ke ski areálu se dochovaly pouze 1 mez a 2 úvozy (Fabrický a „můj“ i když je obecní) - všechny tyto zůstanou zachovány, ale jsou spíš v úbočí. Čelem k Olešnici je zalesněný hřeben Vršků, za potokem Hodonínky na druhé straně k Trpínu je také rovnoběžné členění krajiny s potokem nebo rovečínskou silnicí. Nikomu to nevadí, protože jsme na to zvyklí. Stejně tak si zvykneme na páteřní cestu, když bude pěkně udělaná, ze spodní strany osázená ovocnými stromy - snad se tam dostanou i staré odrůdy jabloní, které pěstuje ing. Boček v Crhově, svrchu zelený pás průlehu. Kromě toho les v mé trati tam nebýval, ještě si i já pamatuji, že tam byly nejméně tři terasy trávy až nahoru ke skalním výchozům - samozřejmě rovnoběžně s údolím Olešnice - které můj děda kosil a sklízel. Co k tomu dodat. Pro nás je krajina krásná, když je obhospodařovaná, proto bychom měli podpořit odhlasovaný návrh, který v podstatě vzešel od VSP Group a proč by se s ním nesvezl i ski areál. Přejme těm mladým rodinám s dětmi, ať si jedou zalyžovat a ať se tam pohodlně dostanou a Moravské Straně ať se uleví. Divím se paní Hejlové jako lékařce, že tak brojí proti skiareálu, měla by pohyb populace naopak podporovat, vždyť přece musí vědět, jak nedostatek pohybu a čerstvého vzduchu degeneruje lidstvo.

Závěr

Pozemkové úpravy se dělají s delší perspektivou. Olešnice dostala jedinečnou příležitost elegantně vytvořit síť dopravní dostupnosti pozemků po veřejných cestách, to znamená pro všechny, kdo tudy potřebují a chtějí jet, bez těžkopádných věcných břemen, a to za státní peníze. Moc by mě mrzelo, kdyby prakticky kvůli několika lidem by se tato příležitost zhatila a všechno to množství práce by přišlo vniveč. Také mám obavy, aby mě potomci neproklínali, že jsme místo logického propojení cest udělali paskvil.

Jarka Barešová

18.2. 2015: Václav Plíhal » Jarmila Barešová

Děkuji za obsáhlou reakci,

procházel jsem v neděli trasou cesty od Dufkových (a shodou okolností též zarostlým Fabrickým úvozem) a je fakt, že Vaše poznámky mají cosi do sebe. Včetně té proti přílišnému konzervatismu bránícímu se koncepčnímu řešení „tří okruhů“.

Využití fabrické cesty pro sjezd k sokolovně a její zvýraznění pro veřejnost na opačnou stranu je velmi zajímavá myšlenka. Nenapadlo mě to. Asi proto, že trasu CP1 jsem dosud nepřijal. Jakkoli s ní pro její vrstevnicové vedení souhlasí i další (Ing. Kánský). Je to tedy velká porce obecních pozemků a nutnosti přerozdělování, ale ovocné stromy ze strany od Olešnice by se mi též velice líbily. Ano, když už, tak od Závrší: 3 m průleh - 0,5 m krajnice - 4 m asfalt - 0,5 m krajnice - 4 m pro výsadbu.

Myslím, že světlá výška mostu by byla jen asi 2 m. Pokud byste byli ochotni objíždět a vytvořit sjezd, zní to pozitivně, ale stejně je to nakročení k zániku (i když ono je pravda, že v horizontu desetiletí se tomu stejně dost možná nevyhneme).

Současný názor starosty na možnost realizace v dohledné době je takový, že nebude. Prý došel protestní dopis z Olešnice přímo na ministerstvo zemědělství, kde tak už stěží bude možno lobovat za Olešnici ve smyslu vyšší priority při rozdělování nevelkého balíku peněz na Blanensku. To ovšem nic nemění na tom, že by návrh, který se projeví v katastru, měl být co nejlepší. Stále nejsem přesvědčen o současné podobě návrhu jako té nejlepší. Dále se obávám, že vytvořením parcely pro CP1 v nyní navržené trase dáme možnost i pro nějaké polovičaté řešení (bez průlehu a výsadby, (částečně) z obecních peněz pokud nebudou peníze shora).

„Diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství“. No jo, tato aktuální verze zákona v komentované verzi, která je přílohou metodiky, ještě není. Trochu to nahrává absurdním situacím, kdy někde za humny vznikla nějaká opravárna kamionů či co a projektanti připravení na kreslení polních cest se museli pustit do projektování silnice pro kamiony. Já to odstřihování od zemědělství za šťastné nepovažuji. Pokud by takový výklad byl správný, mohl by si do pozemkových úprav prosadit „kdokoli cokoli“ a tvrdit, že jde o veřejný zájem.

Budu teď posílat ještě jeden hromadný mail a přes dílčí myšlenkový posun asi použiji verzi mého názoru, který jsem Vám poslal v prvním mailu. Neberte to prosím tak, že Vaše argumenty považuji za slabé. Pokud by Vám to nevadilo, možná bych někde tuto naši korespondenci vystavil, aby si - pro případ, že byste ještě do plánu společných zařízení nějak zasahovali - mohl udělat každý vlastní názor.

Václav Plíhal

Dopis vedoucímu blanenské pobočky pozemkového úřadu

19.2. 2015: Václav Plíhal » Stanislav Skřipský

Dobrý den pane Skřipský,

v roce 2011 jsme se spolu setkali nad mnou nabízenou spoluprácí při řešení pozemkových úprav v oblasti komunikace s veřejností (portál zmola.cz ). Vyjádřil jste se tehdy v tom smyslu, že pozemkové úpravy jsou komplikované samy o sobě a další zapojování veřejnosti by mohlo být spíše kontraproduktivní. Připustil jste, že by mohl být můj mapový portál zajímavý ve smyslu popularizace a možná jako nástroj sboru zástupců.

Na začátku roku 2014 jsem zkoušel ještě zavčas probudit diskuzi ( http://zmola.cz/reports/view/107 , http://zmola.cz/reports/view/109 ). To se mi nepodařilo a přes komunikaci s lidmi ze sboru zástupců (úvodní jednání pro PÚ v západní části olešnického katastru bylo v červnu) jsem byl nemile překvapen, když jsem někdy v listopadu zjistil, že v prvním nástřelu plánu společných zařízení je (již při řešení územního plánu zamýšlená) komunikace v dolní části řešeného obvodu zakreslena jako nějakých 1300 m dlouhá rovná čára podél VN. Pomyslel jsem si něco o tom, že zodpovědný projektant polních cest by se lépe uplatnil při rýsování dálnic, zintenzivnil komunikaci s jedním členem sboru a čekal, jak proběhne další jednání.

Na schůzku 8. ledna jsem se vloudil jako přihlížející student, kterého zajímá průběh procesu pozemkových úprav. A bylo skutečně co pozorovat. Po úvodních dvou hodinách nekonstruktivních hádek byl návrh „hlavní cesty“ narýsován během pár minut stylem volná ruka projektantova na papíře a křik přítomných „doleva“, „doprava“. Byl jsem relativně spokojen, že (trochu paradoxně na přání zástupce zemědělského podniku) zmizel z mapy plánovaný krajinářský zločin. Nicméně návrh z tohoto setkání (mírně upraven/zhoršen na jednání v dalším týdnu) má podobu, se kterou jako krajinný inženýr rovněž nesouhlasím. Pokud vím, žádný jiný návrh, o kterém by se jednalo, není. Koneckonců i na posledním setkání sboru se vedla řeč typu „na trasování CP1, CP2 jsme se již shodli, na to nešahejme“. Proto jsem také uveřejnil blogový článek ( https://plihalik.signaly.cz/1501/jak-riznout-aby-to-nebolelo ) a poté byl po aktivitách olešnických občanů osloven novinářkou z Deníku ( v diskuzi na http://blanensky.denik.cz/diskuse/olesnicti-odmitaji-novou-cestu-ke-skiarealu-ma-byt-soucasti-pozemkovych-uprav.html dementuji názor bez autorizace mi do úst vložený).

V mezičase jsem posílal skrze pozemkový úřad projektantům podněty k záležitostem, na které při diskuzi o cestách a vlastnících takřka nedošlo (eroze v SV části obvodu a revitalizace regulované Hodonínky, na které se pro parametry údolí nebude projektovat poldr). Myslel jsem, že na základě těchto si mě pozval projektant ze zpracovatelské firmy. Ve skutečnosti jsme ale zase mudrovali většinu času o problematické cestě.

Ta silnice kolem ski-areálu problematická je. Kromě toho, že ve věci figurují neústupní vlastníci, se jedná o řešení dvou (logických) zájmů, které lze ovšem obtížně skloubit. Záchování krajinného rázu území (ve kterém je tento chráněn přírodním parkem Svratecká hornatna) a řešení dopravního zatížení komunikací uprostřed obce.

Styl jednání jsem už vytýkal starostovi Olešnice (který neměl předpokládat, že tak - jakkoli asi dobře míněný - kontroverzní záměr obce projde jen tak v tichosti běžné v procesu pozemkových úprav). Mohl bych ho vytýkat i Vám. Místo toho, abych po pozemkovém úřadu a zpracovateli požadoval pro jednání sboru zástupců nějaké rozumné návrhy, o kterých by se dalo dále diskutovat (vím, směšně nízká vysoutěžená částka, ale pořád peníze), přikládám v příloze varianty vlastní. Nejsou vyčerpávající, ani výčet plusů a minusů není. Mě tedy - s ohledem na to, že je dávám dohromady ve svém volném čase - vyčerpávají až dost. Dopis zasílám v kopii sboru zástupců a projektantovi ze zpracovatelské firmy, který se mnou komunikoval.

Václav Plíhal

Vlastníci se mění, pozemky zůstávají - otevřený dopis spoluobčanům Olešnice (Jarmila Barešová)

Motto: „Každá prohra je poloviční vítězství, pokud se z boje poučíte. Naučte se také odpouštět. Život je příliš krátký na to, abychom lidi, jež nám ublížili, nenáviděli.“

Vážení spoluobčané!

Chodíte rádi do lesa? Na houby, na borůvky, nebo jen tak – osvěžit se, vyčistit si hlavu? Ano, můžete, zákon vám dovoluje vstup do všech lesů i do těch soukromých (§ 19 zák. č.289/1995 Sb. – lesní zákon). Zákon vám dovoluje také vstup do volné krajiny, ale pouze přes pozemky ve vlastnictví nebo nájmu státu, obce (§ 63 zák.114/1992 o ochraně přírody a krajiny). Dobře, ale jak se tam dostanete, když okolní pozemky jsou soukromé? To je otázka, no přece po cestách! Ale ouha, cesty jsou také soukromé a vlastníci vám jejich použití nemusí tolerovat, naopak mohou po vás požadovat úplatu, nebo vás tam vůbec nepustit! Od 1.1.2014 pro to mají oporu v zákoně (§ 1029 – 1036 zák. č 89/2012 – občanský zákoník). A jak se dostanou ke svým pozemkům vlastníci, jejichž přístupové cesty z krajiny v průběhu věků zmizely? Aničko Vraspírová a ostatní majitelé psů, kam chodíte venčit psy, na čí pozemky, po kterých cestách, obecních nebo soukromých? Nebojíte se, že vám vlastník vynadá nebo na vás zavolá policii? Kudy jezdí na obdělávané pozemky nájemce VSP Group, a.s.? Má jistotu, že se mu v cestě neobjeví závora? Této situaci lze předejít použitím zákona č.139/2002 Sb. a vyhlášky č. 13/2004 o pozemkových úpravách. Olešnice byla zařazena do jednoduchých pozemkových úprav – 1. etapa proběhla kolem r. 2007 ve východní části katastrálního území, ve zbylé části probíhá nyní od 5.dubna 2013, kdy vypršela lhůta vyvěšení oznámení o zahájení pozemkových úprav na úřední desce. Pozemkové úpravy řídí a provádí pozemkový úřad, pobočka v Blansku.

Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků tak, aby se vytvořily podmínky pro rozumné hospodaření vlastníků půdy. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života na venkově, zlepšování konkurence- schopnosti zemědělství, snižování nepříznivých účinků povodní , řešení odtokových poměrů v krajině atp. Pozemkové úpravy se týkají všech pozemků v obvodu pozemkových úprav bez ohledu na dosavadní způsob využívání, existující vlastnické a užívací vztahy k nim.

Během loňského roku byly za účasti vlastníků pozemků stanoveny hranice obvodu, kde se budou pozemkové úpravy provádět, zjištěny v terénu hranice pozemků jednotlivých vlastníků. 25. června 2014 proběhlo v sále kulturního domu úvodní jednání s vlastníky, kde byli podrobně a komplexně seznámeni o pozemkových úpravách, byla k tomu otevřena diskuze, každý se mohl zeptat na to, čemu neporozuměl. Byl zvolen sbor zástupců vlastníků, který spolupracuje s pozemkovým úřadem na tvorbě plánu společných zařízení. Plán společných zařízení je zejména cestní síť řešící dopravní přístupnost pozemků po veřejných cestách a další prvky (hráze poldrů apod.), které vytvoří novou kostru krajiny, budou převedeny bezúplatně do vlastnictví obce, tzn. že se stanou cestami veřejnými, po kterých může chodit každý, jak potřebuje a chce! (§ 19 zák. č. 13/1997- silniční zákon). Vlastníkům budou příslušné pozemky nahrazeny jinými, popřípadě vykoupeny za cenu dle znaleckého posudku.

Olešnický obvod pozemkových úprav má celkovou výměru 553 ha v 1 893 parcelách, počet listů vlastnictví je 193, vlastníků 237. Úvodního jednání se zúčastnilo 74 vlastníků, sedmičlenný sbor zástupců byl zvolen 69 hlasy, 5 se hlasování zdrželo. Sbor byl doplněn o 2 jmenované členy a to o zástupce pozemkového úřadu a města, je tedy 9členný. Schůzí sboru se účastní zpracovatel pozemkových úprav – AGROPROJEKT PSO s.r.o. Brno.

Již na 1. schůzi sboru (24.9.2014) byly do mapy stávajícího stavu území zakresleny návrhy cest a hrází poldru, včetně problémové „páteřní cesty“ od katolického hřbitova přes ski areál až na rovečínskou silnici pod Lamberkem. Za domácí úlohu sbor dostal si prvotní návrhy promyslet k případnému upřesnění na další schůzi (8.1.2015). Na této schůzi byla diskuze sice hodně živá, ale ne zmatená, pane Václave Plíhale!, však z ní také vzešel konečný návrh na páteřní cestu přijatelný pro většinu dotčených, a to ve dvou úsecích: CP1 - od Dufkových u katol. hřbitova po vrstevnici přes úvozy (2), za Danzingerovým sadem, podél rozhraní orné a trvalých travních porostů údolí suchého poldru (Staňkovi, Martínkovi) k parkovišti Skiareálu Rek), od něj po stávající zpevněné cestě na asfaltovou silnici od Piskačova sadu (z Moravské Strany kolem Marečkových):, CP 2 - od předchozí křižovatky po stávající cestě – na Daňčák?- až k lesu, podle lesa kolem rybníku Pod Sekerou, přes pole směrem k Lamberku s vyústěním na rovečínskou silnici někde u rybníka Pešák). Tento návrh páteřní cesty byl odhlasován většinou 6 hlasů z celkových osmi přítomných v šířce 5 m s asfaltovým povrchem. Ostatní projektované cesty jsou navrženy v šířce 4,5 m. Cesta CP 7 neobdržela při hlasování nadpoloviční většinu, proto byl navržen kompromis: počáteční úsek CP7 z Moravské Strany u penzionu U Ševčíků po stávající cestě za zahradami až po pozemek Jana Sedláka včetně, kde cesta skončí, protože další vlastníci až k hranici s panem Bělehradem s cestou nesouhlasí. Cesta od hranice pana Bělehrada podél zahrady kulturního domu až na páteřní cestu CP1 byla označena CP6. Takto odsouhlasená cestní síť včetně suchého poldru u Martínkových byla předána Agroprojektu PSO k vypracování dokumentace technického řešení, které bude projednáno na příští schůzi sboru zástupců.

Proti páteřní cestě od Dufkových po Lamberk se zdvihla vlna odporu až hysterie, ne snad tak vůči samotné cestě, ale s podivem spíše proti tomu, že propojí skiareál s dalšími dvěma možnými směry příjezdu návštěvníků. (viz dopis zastupitelstvu z 19.1.2015 podepsaný skupinou vlastníků z Moravské Strany a Křtěnovské ulice kolem MUDr. Hejlové). - Mimochodem pane Petře Pazdero Payne, kolik dní v roce jedou zasněžovací děla? (hudba byla po připomínce Ing. Novotné na zasedání zastupitelstva 12.2. 2015 již 2. den zastavena). -Z Křtěnovské ulice a Za Hřbitovem se přidali další – zhorší se nám ovzduší, zvýší hluk, naruší se statika domů, pošlete lyžaře přes náměstí a Rovečínskou na severní cestu (CP2) od Lamberka.

Milí spoluobčané na Křtěnovské , není vám ani trochu líto těch na Moravské Straně, která dosud nese veškerou zátěž z obou stran? Ze všech 3 možností – náměstí-Rovečínská, Moravská Strana z obou směrů – jste na tom nejlépe. Máte širší silnici, chodník, předzahrádky, to na Moravské Straně zvláště v místě odbočení na silnici ke skiareálu (u Marečků) chybí. Náměstí a Rovečínská má sice stejně širokou silnici jako vy, chodníky jsou ale různé (viz volební programy!) a předzahrádky chybí úplně. Provoz je stejně hustý ne-li větší jako u vás. Silnici přece nejvíc zatěžují kamiony, těžká zemědělská technika a těch se nezbavíme nikde a jezdí celý rok! Osobní auta s  tichými motory s katalyzátory, tlumené navíc sněhem se na vaší ulici za zavřenými okny mnoho neprojeví, a pochybuji, že na svých domech cítíte od nich nárazy tlakových vln. Přitom zvýšený provoz na skiareál je pouhé 3 – 3,5 měsíce v roce! A kolik domů je v ulici Za Hřbitovem? – jeden zhruba v polovině a na konci u polí tři.

Pozemky pana Reka pod skiareálem – trvalé travní porosty – jsou ve vegetačním období obhospodařovány VSP Group stejně jako pozemky všech ostatních vlastníků, které páteřní cesta protíná a propojuje. Skiareál je v provozu 3 – 3,5 zimních měsíců v roce a dobře zde funguje údajně už 10 let, má právo na správně nadimenzovanou přístupovou cestu. Naopak, cesta bude lépe využita - v zimě pro lyžaře, ve vegetačním období pro intenzivní zemědělskou produkci i k rekreaci (cyklisté, běžci, maminky s kočárky, vyznavači severské chůze, důchodci s hůlčičkou) . Je optimální – vedená po vrstevnici v nenápadném sníženi, nenamáhavá, hladká asfaltová s krásnými výhledy na sluncem ozářenou Olešnici po jedné straně, na zalesněný hřeben Vrchů, Srstkův , Bartošův kopec a dál k Louce na druhé straně. Naplánováno je podél ní vysázet ovocné stromy, každý se bude moci osvěžit sice trochu kyselým, ale čerstvým ovocem. Délkou (2,5 km) je právě vhodná na procházky, je velmi zajímavé vidět třeba sklizeň kombajny. Že bude hyzdit krajinu? Zvykneme si na horizontální členění, rovnoběžně s hřebenem Vrchů, s hranicí trvalých travních porostů. Pole zůstanou lesy zůstanou, přemostění v zarostlém úvozu nebude vůbec vidět. Podívejte se do krajiny, kudy vede silnice, poznáte ji jen podle vysázených stromů, možná ještě uvidíte střechy pohybujících se autíček (§ 2 odst.2 písm. k zák.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny).

Paní MUDr. Hejlová, Romane a Marcelo Danzingerovi, Květo Staňková, Boženo Krejčí, Ing. Jane a Ing. Ivano Novotných, pane Stanislave Hlaváčku, nanejvýš byste připustili místo páteřní cesty variantu – od Dufkových ke hřbitovu, po obvodu záhumenek na cestu CP6 přes můj pozemek při hranici se sadem pana Obůrky až k pozemku pana Ježe. Pak by byla cesta přerušena a pokračovala by znovu v trase cesty CP1 přes pozemky rodiny Danzingerovy, a Staňkových dál ke skiareálu a dál, jak je popsáno výše, ovšem v šíři 3 m, zpevnění zaválcovaným kamenivem v 1. části a bez zpevnění v 2. části se zajištěním průjezdnosti věcnými břemeny pro vyvolené, tj. pro sousedy a pro VSP Group, ( aspoň tudy na skiareál nikdo neprojede!). Tak tento váš návrh je naprosto v rozporu s účelem pozemkových úprav, zákon vůbec nerespektuje a tím je nepřijatelný. Zatímco v sousedním Křtěnově rozšiřují 5m silnici pro zajištění hladkého a bezpečného provozu (jedním z důvodů je také pohyb těžké zemědělské techniky), vy cestu zužujete na 3 m. Pozemkové úpravy mají za úkol naopak převést soukromé cesty na obecní, tedy veřejné, a věcná břemena tím naopak co nejvíce odstranit. Přerušení cesty v polovině je naprosto nelogické, ničemu tím neposlouží – je to přervání cestní sítě. Jízda po nezpevněné cestě vytlačuje zejména po dešti hluboké koleje, bude znečišťovat navazující asfaltovou cestu.

Navíc páteřní cesty přes své pozemky se stejně nezbavíte, protože je zakotvena v územním plánu dokonce rovnoběžně s CP1. Od okraje hřbitova řeže vaše pozemky až k poldru se stálou zvodní, po jeho hrázi pokračuje ke skiareálu a dále k Piskačovu sadu, kde je zasíťovaná parcela na stavbu rodinných domů. Tento územní plán byl jednohlasně schválen zastupitelstvem 18.12.2012.

Přemýšlejte, nebylo by lepší přijmout pozemkovou úpravu, přijmout cestu CP1 tak, jak byla navržena sborem zástupců, poldr se stálou zvodní změnit na poldr suchý a provést v tomto smyslu změnu územního plánu? V rámci pozemkových úprav je toto jednoduše možné (§ 9 odst.15 zák.č.139/2002 Sb. o pozemkových úpravách). S jinými opatřeními nemůžete počítat (obnova meliorací), město nebude a nemůže investovat do vašich soukromých pozemků a to se týká i cest – stavba i pozemek musí být téhož vlastníka (§ 505 – 509 zák. 89/2012 Sb. občanský zákoník).

Vážení výše jmenovaní vlastníci!

Vášně už trochu vyšuměly, mnohé se snad v diskuzích vytříbilo, seznámili jsme se vzájemně se svými postoji k pozemkovým úpravám, k plánu společných zařízení.

Vyzývám vás, abyste si ještě vše znovu rozumně, v klidu promysleli, zvážili všechna pro i proti, přestali nesmyslně bojovat a raději zahájili éru spolupráce, tak se přece dosáhne cíle nejrychleji a beze ztrát. Prosím vás, přehodnoťte svá stanoviska a přijměte nebo se aspoň smířte s pozemkovými úpravami, s oficiálním návrhem společných zařízení. Věřím, že své záporné stanovisko změníte, že se připojíte k souhlasící většině. V tom případě by bylo dobré nejpozději do čtvrtka 26.2.2015 oznámit (nejlépe písemně) svůj souhlas ing. Čípkovi na pozemkový úřad, nebo zástupci města ing. Karlu Kubíčkovi, nebo mně, nebo kterémukoli členu sboru zástupců vlastníků. Ať se může zpracovatel pustit naplno do práce, bez obav, že pár jedinců zhatí rozjetou akci a všechna ta práce tolika lidí, dosud vložené finanční prostředky a naděje na perspektivní vyřešení přístupnosti pozemků všech vlastníků přijde vniveč.

Pokud z toho všeho máte někdo nějaký pocit křivdy, prohry, porážky, vzteku či bezmoci, přečtěte si znovu motto, které jsem převzala z boskovického čtrnáctideníku Region Press z 20.1.2015.

Konečný návrh plánu společných zařízení po vyjádření se dotčených orgánů státní správy (ve lhůtě 30 dnů ), bude předložen zastupitelstvu obce ke schválení. Teprve poté lze navrhovat nové uspořádání pozemků, ale to už je další etapa.

Děkuji všem vlastníkům, kteří pozemkové úpravy přijali a spolupracují při nich.

V Olešnici 22. ledna 2015
Ing. Jarmila Barešová, předsedkyně sboru zástupců

P.S. Pro ty, co mě ještě neznají. Bude mi 66 let, jsem inženýrkou chemie, v Olešnici trvale bydlím od 29.12.2008 ve svém rodném stavení na Moravské Straně č. 156. Moje pozemky tvoří  trať od zahrady kulturního domu k Hastrmánce, menší část se nachází u bílého kříže „Identity s velice aktuálním názvem Smíření (u Petrova chocholíku). V pozemkových úpravách mám necelých 22 ha pozemků.

Odpověď na otevřený dopis pí ing. Barešové (Jitka Hejlová)

Korespondence s boskovickým životním prostředím

13.1. 2015: Václav Plíhal » Miloslava Menšíková

Dobrý den, paní Menšíková,

píšu na správnou adresu, zajímám-li se o budoucí podobu vyjádření orgánu ochrany ŽP k plánu společných zařízení, který vzniká v rámci pozemkové úpravy západní části katastrálního území Olešnice na Moravě?

Jsem jenom student, absolvent krajinného inženýrství, v minulém volebním období jsem byl členem komise „pro územní plánování“ města Olešnice. V zásadě jsem prostě rozhořčen tím, že v členité krajině Olešnicka má být vybudována dvoupruhová silnice s asfaltovým povrchem.

Věc ze svého pohledu popisuji na: https://plihalik.signaly.cz/1501/jak-riznout-aby-to-nebolelo (je to zdlouhavé, ale přes obrázky se dá prokliknout k mapce a „vizualizacím“)

Sledoval jsem průběh jednání sboru zástupců vlastníků a nevím už, kterým směrem se snažit situaci ovlivnit. Zdálo by se mi, že severní část trasy (od „pravoúhlého stočení“ navržené cesty) by byla z hlediska ochrany „krajinného rázu“ mírně snesitelnější (tedy její realizace s nesnesitelným povrchem a šířkou), na druhou stranu má také své nevýhody (převýšení, zamokřená louka).

V pátek jednání zástupců pokračuje, geodeti už jsou možná v terénu, rád bych věděl, jestli z vaší strany čekat nějakou výraznější reakci na páteřní cestu pravděpodobně navrženou k realizaci, nebo maximálně kosmetickou (byť potřebnou) připomínku typu: doplnit v některém úseku alejí.

Děkuji za reakci
Václav Plíhal

14.1. 2015: Lucie Chloupková » Václav Plíhal

Dobrý den, pane Plíhale.

Paní Menšíková (zemědělský půdní fond) mi předala Váš dotaz ohledně Plánu společných zařízení na k.ú. Olešnice na Moravě.

Přečetly jsem si Váš příspěvek a vzhledem k tomu, že na odboru Tvorby a ochrany ŽP nemáme zatím k dispozici předložený návrh PSZ pro k.ú. Olešnice na Moravě předpokládáme, že je toto ještě plně v rukou sboru zástupců vlastníků pozemků a projektanta . Ten by měl navrhnout mimo jiné citlivé umístění stavby do volné krajiny s ohledem na kostru prvků systému ekologické stability.

Z mého pohledu, za ochranu přírody a krajiny, se budu k návrhu vyjadřovat až po té, co bude mít konkrétní podobu. V současné době do procesu nemohu zasahovat, stejně jako kolegové z odboru. Ke každému návrhu se vyjadřujeme s ohledem na zachování krajinného rázu, prvků územního systému ekologické stability a začlenění stavby do krajiny. Dále pak z hlediska zemědělského půdního fondu, lesního hospodářství, vodního hosp. a odpadů. V minulosti byly na území zřízeny polní cesty, které jsme se snažili citlivě začlenit do krajiny, opatřit liniovou zelení nebo jinak „schovat“. Problém je ve většině případů ten, že pozemky kolem stavby již nejsou zařazeny v PSZ a ani nejsou ve vlastnictví obce, nelze na nich tedy výsadbu provést. Tím se iniciátoři často ohrazují. Dále je pak problém s údržbou těchto výsadeb. Také zemědělci si stěžují na ztížení obhospodařování pozemků, kde jim následně vzrostlé stromy překáží. Snižuje jim to nárok na dotace. Také ze zkušenosti vím, jak výsadba trpí právě obhospodařováním pozemků (používání chemie, těžká technika apod.) .

Jestli-že máte další dotazy ohledně administrace procesu, obraťte se na St. Pozemkový úřad, pobočka Blansko, Poříčí 18, kontakt na sekretariát 727 956 796.

S pozdravem

Lucie Chloupková
Odbor tvorby a ochrany ŽP
referent ochrany přírody a krajiny
Městský úřad Boskovice
Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice
tel.: 516 488 656
e-mail: chloupkova.mu@boskovice.cz

14.1. 2015: Václav Plíhal » Lucie Chloupková

Dobrý den,

vím, že je to procesně nastaveno tak, že se vyjadřujete až k hotovému plánu společných zařízení. „Ke každému návrhu se vyjadřujeme s ohledem na zachování krajinného rázu … a začlenění stavby do krajiny.“ A mělo někdy vaše vyjádření důsledek v podobě změny trasy / nerealizace úseku cesty? Podívejte, všichni víme, že aktuální čas, kdy je proces v rukou sboru zástupců vlastníků a projektanta je tím dynamickým, kdy se dá něco změnit (byl jsem na zasedání sboru a řekl bych, že až nemile lehce). Samozřejmě přijít s křížkem po funuse je z doslovné interpretace zákona přesně vaše úloha. Projektant sice řekne: „možná se nám k tomu orgán OŽP vyjádří, že chce zeleň“, jenže v dynamické atmosféře zasedání převáží třeba názor: „co by měla co obec vrážet do PSZ tolik pozemků.“

Z věcného hlediska se prostě chystá pětimetrová asfaltka k vleku - napříč záhumenicovou plužinou, s křížením starého úvozu, v přírodním parku. Tuším, že třebaže všichni víme, že je to z hlediska „zachování krajinného rázu a začlennění stavby do krajiny“ prasárna, nic se měnit nebude. Vy se vyjádříte k hotovému. Pokud se vyjádříte moc tvrdě, způsobíte komplikace v rozběhlém procesu pozemkových úprav a vaší oporou bude kromě selského rozumu jen vágní věta o vágně definovaném krajinném rázu.

Je jasné, že člověk nemůže předem „dohlížet“ všechny rozběhlé pozemkové úpravy a dalších x věcí. Znám „orgán“, který tímto způsobem jedná, nezbývá než přát si, aby mu to vydrželo.

Odpovězte mi tedy alespoň na základě minulých případů, jestli se v podobné situaci nějak účinně vyjadřujete. (Když už jste zmínila východní řást olešnického katastru - jestli se parcely pro zeleň u cest objevily až po vašem zásahu, nebo je tam nakreslil projektant rovnou. Ale jak chápete, jde mi o víc - změnu trasování / priority realizace cesty)

Děkuji
Václav Plíhal

15.1. 2015: Lucie Chloupková » Václav Plíhal

Dobrý den.

Jak jsem již uvedla ve své odpovědi, nyní je záležitost v rukou sboru zástupců vlastníků. Jestli-že máte dotazy k současnému stavu, obraťte se na Pozemkový úřad Blansko, který pozemkové úpravy řídí. Ke stavbám se vyjadřuji v tom smyslu, že ctím ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. V mnohých případech je nám nápomocna Agentura ochrany přírody a krajiny a není to tak, že bychom přijali předložený návrh bez prostudování. A ano, vyjadřujeme se efektivně.

S pozdravem
Lucie Chloupková

27.2. 2015: Václav Plíhal » Lucie Chloupková

Dobrý den,

předpokládám, že Vám brzy na stůl přistane plán společných zařízení (k.ú. Olešnice), na jehož lednové podobě (příloha) se už po jednání sboru, které proběhlo 27.2. mnoho nezmění.

Pokud se nepletu, budete se s ohledem na vyhlášený přírodní park Svratecká hornatina vyjadřovat k možnému zásahu do krajinného rázu. Vím, je to záležitost, ve které subjektivitu nelze úplně minimalizovat.

Jako podklad pro případné připomínky k PSZ Vám zasílám variantu („severní kompromis“), kterou v podobné podobě přednesla část vlastníků na zasedání sboru a která nebyla přijata (5-1-3). Nejsem účastníkem řízení, ale o věc se jako absolvent krajinného inženýrství zajímám. Zpřístupnění pozemků podle neschválené varianty vnímám z hlediska krajiny jako citlivější. Pokud je nicméně tato varianta již zamítnuta, nepřipadala mi špatná kosmetická úprava současného návrhu, kterou nadnesla předsedkyně sboru zástupců (jinak prosazující současnou variantu). V bouřlivém jednání sboru zapadla. Spočívá v nevytváření pravoúhlé struktury CP1-CP6, napojením CP6 v jižněji situovaném úvozu, který je narozdíl od severnějšího částečně zasypaný.

Celou věc mapuji na http://wiki.zmola.cz/doku.php?id=pozemkove_upravy:nazory , kde kromě dalšího kreslení do mapy odkazuji i na vizualizace navrhovaných cest.

Děkuji, prosím o potvrzení přečtení a jsem otevřen upřesňujícím otázkám
Václav Plíhal

Ke krajinnému rázu

Zasedání sboru zástupců je neveřejné a úryvek zde zveřejňuji pouze jako ukázku toho, že diskuze se vedla, že názory jsou opravdu různé a nějaké spekulace o nezákonnosti a kdo ví o čem nejsou na místě.

28.2. 2015: Václav Plíhal » Anna Vraspírová

Dobrý den,

rozhodující asi ano. Předpokládám, že asi ještě dostane sbor zapracování drobných připomínek a konečně narýsování záboru té silnice, jejíž rýsování projektanti kvůli sporům pravděpodobně odložili. Zkrátka hotový plán společných zařízení.

Posílám přílohou úryvek ze včerejší diskuze (aneb Jak jsem přilišnou emotivitou prohrál diskuzi a možná i zastřel to, co opakoval Jenda Novotný a co by třeba mohlo mít v diskuzi větší váhu, že totiž v úseku od Dufkových po úvoz se jde tvrdě proti vlastníkům, kteří chtějí skoro všichni zachovat cestu, kde je, a nestavět novou asfaltku)

Od 6:12 se tam ke krajinnému rázu vyjadřuje krajinný architekt (absolvent Lednice). Přírodní park Svratecká hornatina jde až na hlavní silnici II/362 městem a samozřejmě je to úplně nejnižší „stupeň ochrany“, není to ani zvláště chráněné území. Nicméně boskovické ŽP má povinnost nějak s tím počítat. Jenže prostor pro subjektivitu (úředníka) je tam značný.

Václav Plíhal

Posouzení vlivů na životní prostředí neboli EIA

1.3. 2015: Václav Plíhal » Vladislav Čípek

Dobrý den pane Čípku,

osobně jsem se už (v souladu se sděleními na http://wiki.zmola.cz/doku.php?id=pozemkove_upravy:nazory ) nehodlal ve věci problematické části pozemkových úprav v k.ú. Olešnice dále angažovat. Převažuje-li ve sboru, v zastupitelstvu i mezi projektanty „technokratičtější“ názor na řešení, co bych s tím už měl více dělat.

S ohledem na myšlenku pana Marečka (typu „jak zajistíme, aby zkvalitnění zpřístupnění lyžařského areálu neznamenalo jeho rozvoj vytvářející nové problémy v Olešnici?“) a s ohledem na to, že se mně stále ozývají různí občané, měl bych na Vás jako zástupce „investora“ dotaz.

Vzhledem k tomu, že trasa CP1 vychází (mimo jiné) z územního plánu uvažujícího realizaci účelové komunikace pro napojení lyžařského areálu*, nabízí se otázka, jestli není vaší povinností vstoupit do zjišťovacího řízení procesu EIA (zákon č. 100/2001. Příloha 1. Kategorie II 10.7 „Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení.“) A sice jestli už před koncem nyní rozběhlého procesu, který nahradí územní rozhodnutí, nebo až před stavebním řízením na konkrétní stavbu, která bude realizaci účelové komunikace pro (mimo jiné) napojení lyžařského areálu řešit.

Je mimochodem vůbec možné pro pozemkový úřad jako žadatele získat pro realizaci CP1 dotaci v rámci pozemkových úprav, pokud je „ještě polyfunkčnější“, než předpokládají bodovací kriteria žádostí o dotace na realizaci společných zařízení?

Děkuji za odpověď
Václav Plíhal

*“Územní rezerva je dále vymezena pro koridor účelové komunikace pro napojení lyžařského areálu. Trasa komunikace bude upřesněna v komplexních pozemkových úpravách a lze ji realizovat v rámci regulativů pro plochy zemědělské (Z), na kterých tento koridor leží.“

Opozice zjišťuje informace

2.3. 2015: Zastupitelé města Olešnice » pozemkový úřad Blansko

Dotazy několika zastupitelů ohledně pozemkových úprav v Olešnici

10.3. 2015: Státní pozemkový úřad » Adolf Vraspír

Odpověď pozemkového úřadu

Jedna z diskuzí na Facebooku

7.4. 2015 Marie Machac Nekolik nazoru na podobu komunikace mezi obcany a mestem Olesnice:
http://ohlasy.info/clanky/2015/04/radnicni-propaganda.html
http://ohlasy.info/clanky/2015/03/olesnicka-asfaltka.html
http://wiki.zmola.cz/doku.php?id=pozemkove_upravy%3Anazory

Roman Yetty Kobler Ach jo…

Michal Švancara už tady na ty všechny ohlasy začínám být silně alergický. a nejvíc ze všeho mě rozčilují anonymní letáky ve schránce. Případně podpis občané Olešnice, kterým na Olešnici opravdu záleží… Nezlobte se na mě ale já sem občanem Olešnice taky a záleží mi na ní taky a proti oné cestě osobně nic nemám. Mimochodem když se dělali cesty k nové boží muce a spol tzn na naší straně tak to nikdo takto neřešil. Proč asi? Není tam vlek a byli tam asfaltky, které si postavili JZĎáci za komunistů a to taky protizákoně. A to, že by se mšli přemostit na závrší úvozy. Sáhněte si do svědomí a řekněte mi kolik z těch úvozů se používá. Z loňska mám fotky úvozů zarostlých náletovými dřevinami a je to tak už několik let.

Roman Yetty Kobler Podpis „občané Olešnice, kterým na Olešnici opravdu záleží“ byl i v anonymním mailu, který nám přišel na hygienu jako stížnost na hluk z vleku. Spolu s tím tam byla i žádost o pomoc při snaze zastavit jeho provoz. Takže tolik k oné signatuře.

Marie Machac Ahoj Michale, dekuji ti velmi za reakci. Mym cilem je orpavdu vzbudit diskuzi a znat nazory obcanu Olesnice, a to se mi dari Mozna uz je tech komentaru a informaci opravdu hodne a stavaji se neprehledne. Abych ti vsak vysvetlila muj postoj k cele zalezitosti: Dle meho nazoru nebyla cela zalezitost dostatecne komunikovana dopredu s obcany. Obcane nebyli proaktivne zapojeni ve chvili, kdy bylo mozne neco normalnimi klidnymi a vecnymi procesy ovlivnit. Zpusob, jakym byl vytvoren sbor zastupcu majitelu pozemku, neni transparentni. Sbor zastupcu majitelu pozemku nereprezentuje nazory svych volitelu. Velke mnozstvi aut znecistujicich zivotni prostredi, ktere v soucasnosti zneprijemnuje zivot obyvatelum urcitych ulic, se ma jednoduse presunout do jinych ulic- s timto postupem nesouhlasim. Je treba najit systemove a dlouhodobe reseni. Zalezitost se dle meho nazoru tyka vsech obcanu mesta, protoze ten vzduch dychaji vsichni.

Roman Yetty Kobler Maruško, ještě bych k tomu připočetl chodce, nejlíp maminky s kočárky, kteří musejí chodit v tom velkém provozu. To je hodně nepříjemné, spolu s absencí chodníků.

Michal Švancara Ahoj Maruško, já tvůj názor chápu a plně ho respektuji. Samozřejmě i názory jiné ať už pro nebo proti respektuji a určitě je zapotřebí o tom vést diskuzi. Jen mě na tom štve nebo možná mrzí ona anonymita některých podnětů. Snad když mám názor o kterém jsem přesvědčen tak si za ním stojím a nemám problém se pod něj podepsat. Stejně tak má pravdu Roman s chodníky a blbou situací s provozem na Moravské straně. Promiň jestli sem se tě nějak dotknul tvoji snahu oceňuji. Jen mi ta cesta jako taková nepřijde jako úplně špatný nápad. A zamysleme se jak by šla ona dopravní sitauce vyřešit? A co se vleku týká jistě hluk z děl je nepříjemný stejně jako světlo a provoz na něj, ale zároveň mám takový nepříjemný pocit, že tyto maxi snahy zakázat provoz je víceméně ze strany lidí, kteří nemají rádi Reka a Pešu. Nevím celkově to není jednoduché, ale jak jsem psal když se budovali loni cesty k nové boží muce a od školky ke „kačeňáku“ tak takovéto akce nebyli….

Marie Machac Michale, vubec ses me nedotkl Ja jsem naopak rada, ze se s Romanem vyjadrujete. O to mi presne jde. Abychom v Olesnici prestali byt pasivni, ale diskutovali a byli aktivni. A take nesouhlasim s uplne vsemi zpusoby, jak se ty „protiakce“ deji. Na druhou stranu mam radost, ze se konecne neco deje a lidi jen slepe a tise neprihlizi. Tesi me, ze nekteri obcane jsou ochotni rici nahlas svuj nazor. Na toto neni nas narod zvykly, ale dle meho nazoru je treba se to naucit. Samozrejme s tebou souhlasim, ze je nutne zvolit rekneme diplomatickou, otevrenou, fairovou a neutocnou taktiku. A stat si za svym nazorem a podepsat se. Na druhou stranu jsme teprve na zacatku tohoto „ucebniho“ procesu a ja verim, ze se my v Olesnici takovy zpusob komunikace postupne naucime Nechci mit na zacatku prehnane naroky

Standa Hlaváček Myslim ze do tehle diskuse mam taky co rict.vzhledem k tomu ze bych mel provoz pred chalupou a i za chalupou a k tomu vsemu mi chteji nejakym zpusobem vyvlastnit ci jinym zpusobem „znarodnit“ pozemek tak se mi to vubec nelibi.a my by sme na tom byli asi nejhur z toho duvodu ze by se postavila silnice i ke hrbitovu a nasledne hadam by vzniklo casem i parkoviste.pozemek ktery patri me rodine hruzu let a ted ho maji zprasit kvuli nejake silnici???NE dekuji nechci.pokud to jakkoli pujde budu bojovat proti.

Marie Machac Ahoj Stando, diky za tvuj nazor!

Roman Yetty Kobler Michale, musíš to brát tak, že cesta k boží muce je stranou a nejezdí po ní stovky aut denně. Navíc nevím, jestli někomu zasahuje do pozemků. Možná proto nebudila takovou pozornost. Hluk a světlo z vleku není věc, se kterou bych měl problém. Aspoň se v Olešnici něco děje. Kde je vlek, tam se s tím musí počítat. Těch pár měsíců podle mě není žádná tragédie.

Michal Švancara Romane jasně já to tak beru, ale na druhou stranu je to ta samá pozemková úprava. A náhodou je to tam super navíc teď kolem vysázeli stromky takže časem tam bude pěkná alej a naopak to tu krajinu udělá hezčí. A s tím vlekem máš pravdu. Samozřejmě vždy budou lidé, kteří budou souhlasit a kteří ne. Viz Standa nesouhlasí má k tomu své důvody, řekl je a defakto je podepsal a naprosto ho chápu. Opět, ale mám pocit, že nebýt tam vlek tak se takové věci co se teď dějí prostě dít nebudou. Samozřejmě co se týká vlastníků dotčených pozemků tam naprosto chápu jejich odezvy.

Michal Švancara Víš navíc jak píše Václav Plíhalů, že se bude razantně měnit krajina naších předků tak nemá tak docela pravdu. Původní ráz krajiny se už dávno změnil a je to dáno kolektivizací zemědělství a zcelováním políček, rozoráním mezí a podobně. A případů nevyužívaných úvozových nebo polních cest jsou v okolí Olešnice spousty. A je to taky dědictví po našich předcích …. Vcelku by mě zajímalo když bysme dali dohromady akci na např. úklid cest v okolí Olešnice nebo zprvoznění úvozových cest kolik lidí a kteří by přišli….

Standa Hlaváček Problem je ten ze nekteri lide tam tu dalnici chteji.je tu alternativa toho aby byly pozemky zpristupneny.stavajici cesta ale jen sypana.tim padem by se pristupy k ostatnim pozemkum byly.

Roman Yetty Kobler Takže se nám to vystříbřilo a prakticky jsou tu tři varianty. 1.) Nechat to tak, jak to je teď, ovšem provoz na Moravské straně bude (hlavně pro pěší) nadále nesnesitelnou překážkou. 2.) Udělat novou příjezdovou cestu a výhledově i parkoviště, čímž se provoz usměrní, ovšem spousta lidí přijde o pozemky (nebo budou znehodnoceny) a celý provoz se de facto přesune o kousek dál, ale stále bude někomu za domem. 3.) Udělat to úplně jinak a vymyslet, kudy by mohla vést cesta, která nikoho nepoškodí, ani neomezí a veškerý provoz se tak v podstatě celé obci vyhne. Ovšem nikdo neví, jak to udělat.

A teď babo raď.

Marie Machac Je pravda, ze na hranicich Olesnicka snad drive byval husty les, ktery nasi predkove vykaceli, aby bylo nas kraj mozne propojit s okolnimi regiony. Takze puvodni raz zde neni. Na druhou stranu se nachazime v nejake situaci. Nektere ciny nasich predku jiz zmenit nemuzeme, ale muzeme ovlivnit to, co se deje nyni a bude dit v budoucnu. Skutecnost, ze si lide vymenuji sve nazory a poznavaji pohled tech druhych, je dulezita. Pokud by se naplanoval uklid a ja byla v Olesnici nebo mela moznost prijet, tak bych se zucastnila. A predpokladam, ze dalsi clenove rodiny take. Zrovna vcera jsme se o tom bavili

Michal Švancara Maru zrovna o vaší rodině bych nepochyboval. Romane asi jsi to vystihl

Michal Švancara Stando čistě vzhledově jaký je rozdíl mezi šedým štěrkem a šedým asfaltem?

Standa Hlaváček Jde o umisteni a sirku te cesty.ono je to ale celkem zbytecny.Nikdo z majitelu na nasi strane nikomu neupira a upirat nebude dostat se ke svym pozemkum.takze klidne muze zustat ta cesta takova jaka je.

Marie Machac Podle me jde o dve veci, ktere se spojuji do jedne: 1. Zpristupnit pozemky „za hrbitovem“ jejich majitelum. A to jak pise Standa uz asi ted nejakym zpusobem funguje. A jak jsem se doslechla, ne vsichni majitele potrebuji novou cestu.

2. Zpristupnit prijatelnejsim zpusobem Ski Areal

Michal Švancara Maru asi ano. Myslím, že to co mnohým vadí a čeho se jen chytli je to, že cesta povede kolem ski areálu. A myslím, že mnohdy se toho právě chytají a ti anonymní občané jsou právě ti kteří jen programově nemají rádi ski areál a starostu a ani ne tak moc ti vlastníci. Mimochodem k tomu co jsi napsala slovní spojení ne všichni potřebují novou cestu bych tak řekl, že někteří ji potřebují a těm by se mělo pomoci. Co se týká přístupu na ski areál ten současný je špatný když ne kvůli lidem kteří tam bydlí tak třeba jen kvůli šíři vozovky. Ale osobně si nemyslím, že s tím kde ty cesty mají ústit tak, že by té stávající nějak výrazně ulevili.

Michal Švancara P.S. ke vzhledu krajiny to že kolem Olešnice byli kdysi lesy to už je velmi vzdálená historie ale jde třeba o to, že byli jinak členěná políčka, že bylo řekl bych více mezí a to přišlo pryč ruku v ruce s využíváním mechanizace na polích….

Václav Plíhal škoda že nediskutujete na zmola.cz , kolik takových diskuzních vláken jako tady může být, o kterých nevíme. Michal Švancara, nemluvím o krajině předků, ale posledních pozůstatcích historické struktury. Úklidovou akci směle zorganizujme. Nabízí se 18. duben: http://wiki.zmola.cz/doku.php?id=okraslovaci_spolek

pozemkove_upravy/nazory.txt · Poslední úprava: 2016/09/23 11:03 autor: vaclav