Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


prutrz

Blogové příspěvky od místních pro místní. Prozatím může kdokoli vkládat a upravovat články. Rád Vám ovšem zřídím Váš osobní blog - příspěvky se zde budou zobrazovat, ale upravovat je budete moct (po přihlášení) pouze Vy.

Proces tvorby Územního plánu Olešnice téměř dokončen

Po více než roce a půl od fáze, ve které bylo zadáno vytvoření nového územního plánu Olešnice, spěje celý proces do úplného finále. Návrh územního plánu, který již byl vystaven stanoviskům veškerých dotčených orgánů a posouzení krajským úřadem byl nyní představen veřejnosti. Jedná se tedy v podstatě o finální verzi. Nejpozději na veřejném projednání, které se uskuteční v úterý 23.10., mohou být uplatněny připomínky a námitky. V zásadě lze bez nutného navrácení se do fáze před jednáním s dotčenými orgány zapracovat již pouze drobné úpravy návrhu. Můžeme tedy očekávat, že zastupitelstvo v dohledné době vydá nové závazné opatření obecné povahy stanovující „základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnoot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezující zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající výstavby .. pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy .. dokumentaci stanovující podmínky pro využití těchto ploch a koridorů“ (§ 43 zákona č.183/2006 Sb.). Zkrátka ÚZEMNÍ PLÁN.

→ Číst dále...

2015/03/27 23:17

Obrázky Vizualizace severní části Vizualizace jižní části Jak říznout, aby to nebolelo? Věcná diskuze o pozemkových úpravách

Otevřený dopis starostovi

Vážený pane starosto,

který svou vážnost neustále podkopáváte. Nevážený od komunistů a dalších lidí, kteří ve Vašem jednání vidí často hned špatný úmysl. Tento přístup je mi cizí. Na prahu postní doby Vám veřejně vytýkám, že přes naši vzájemnou komunikaci jste (zcela dle litery zákona) připustil, aby prakticky finální podoba plánu společných zařízení, který utvoří podobu krajiny v příštích desetiletích, byla určena v zásadě jednou protáhlou a zmatenou schůzkou sboru zástupců vlastníků, které jsme se oba účastnili.

Ať už si kritický duch může myslet o některých regionálních publikacích a propagačních materiálech ledasco, dítě vstřebává lokální patriotismus zajisté i díky tak výraznému starostovi, jakým jste. Už na základní škole byl můj zájem o krajinu domova výrazně ovlivňován Vaším přístupem. Když jsem se kdysi před osmi lety na gymnáziu věnoval krajinnému rázu Olešnicka, ochotně jste mi zapůjčil veškerou dokumentaci k pozemkovým úpravám ve východní části olešnického katastru a věnoval čas diskuzi o tomto mocném nástroji idealistů i pragmatiků. Když však došlo na pozemkové úpravy v komplikovanější a esteticky nesrovnatelně cennější západní části katastru, zklamal jste mě přístupem, který umožnil proběhnout zásadní fázi procesu v (obvyklé) tichosti a rychlosti nahrávající možná většinou požadovanému, ale z pohledu krajinného inženýra nikoli správnému řešení.

Třebaže nevládnete jazykem, který by se vystříhal vycpávkových slov, vládnete hlubokým dominujícím hlasem a myslí, která ví, čeho chce dosáhnout a k dosažení cílů umí najít vhodné i méně vhodné prostředky. Projevuje se to při neveřejných jednáních i při zasedání zastupitelstva.

Hlavní polní cesty se navrhují jednopruhové s výhybnami, v odůvodněných případech dvoupruhové. Zastupitel Jan Novotný připomněl, že není v logice zákona o pozemkových úpravách, aby tím odůvodněným případem byla neutěšená dopravní situace v obci. Využíváme příležitosti pozemkových úprav pro řešení jiných problémů, než pro které jsou prováděny. Není na tom nic špatného, dokud tyto z hlediska hlavního účelu pozemkových úprav podružné problémy nejsou těmi, které zásadním způsobem určují podobu realizovatelné části plánu společných zařízení. Struktura krajiny nenahrává spojité komunikaci pod Závrším, ale spíše zpřístupnění řešenému po částech. Pokud ovšem výhledově nechceme protnutím úvozů postupně přeměnit krajinu v homogenní - ve směru od domů do krajiny neprostupné - pole. Takový stupeň racionalizace obhospodařování pozemků rozhodně není v duchu pozemkových úprav, jak je upravuje současný zákon, metodika a standardy.

Vaše reakce (nahrávka) mohla být momentální indispozicí. Bohužel mám o Vás takový obraz, že jsem okamžitě musel přemýšlet, jestli nešlo spíše než o zmatenost a neporozumění faktické poznámce o cosi jiného. Bystré - případně manipulativní - potlačení toho, že použitelnost pozemkových úprav pro řešení dopravní situace zpochybňuje i někdo jiný než z pozice „rozumných“ diváků zajisté poněkud radikální odpůrci. Ve skutečnosti ale možná zcela bezděčně silově prosazujete řešení, které (nejen) Vy považujete za správné. Vám to připadá jako chlapský způsob, mně jako manipulace. Pravdu ale, zdá se, nemá ani jeden z nás. Všichni potřebujeme obrácení.

Váš styl jednání - kromě v politice běžného efektivního prosazení řešení, s kterým jedni souhlasí a druzí jej považují za špatné - má i následky fatální. Rozděluje sousedy. Místo konstruktivní diskuze dává podnět k spekulacím a radikalizaci. Heslo typu „Pořádný chlap se pozná podle toho, kolik má nepřátel“ byste neměl používat ani v nadsázce. Spíše Vám jako znalci olešnické historie doporučuji k hlubšímu promyšlení zásadu „Amicus persona inimicus rei“. Nerozdělujte. Starosta, i kdyby hory přenášel, nesmí rozdělovat. I kdyby pro svou obec do ohně skočil, ale přitom její obyvatele rozděloval, k ničemu to není.

Na popeleční středu A.D. 2015
Václav Plíhal

Tento dopis je výtkou týkající se stylu jednání. Ten jsem starostovi vytýkal osobně a - s ohledem na dojem ze setkání - činím tak nyní i veřejně. Pozemkových úprav (ve kterých skutečně obec vystupuje pouze jako účastník řízení) používám pouze jako příkladu. Netvrdím, že starosta jednal špatně. Mohl jednat lépe. Jakkoli by to bylo nad rámec jeho povinností vyplývajících z podoby procesu pozemkových úprav.

K POZEMKOVÝM ÚPRAVÁM

Pro případnou úpravu současného návrhu prvků plánu společných zařízení (kterou by musel provést sbor zástupců ve spolupráci s pozemkovým úřadem, který by zadal vícepráce projektantské firmě již počítající se schváleným návrhem) přidávám svůj věcný názor:

Kdybych byl projektant pozemkové úpravy západní části olešnického katastru, ve kterém by nebyl vlek, držel bych se pro zachování struktury krajiny (úvozů a mezí svědčících o záhumenicové plužině) a z toho důvodu bych trasoval cesty co nejvíce po stávajících cestách nebo přirozených krajinných hranicích, čímž bych se dostal do situace, ve které bych nerealizoval onen zmiňovaný obchvat obce pro zemědělskou techniku, ale zpřístupnění ze severu a z jihu - a zákon a metodika by mě podporovaly. Není nic proti ničemu, když některou z takto navržených (jednopruhových) zpevněných hlavních polních cest navrhnu tak, aby zároveň mohla sloužit odlevení dopravě přes město (ale neměla by to být nějaká výrazná změna trasy nebo podstatné rozšíření nad doporučovanou jednopruhovou polní cestu). Vzhledem k tomu, že při vedení komunikace ctící strukturu krajiny za hřbitovem by taková komunikace musela nešikovně „úhlopříčně“ říznout pole paní Barešové a pana Ježe, snažil bych se této variantě vyhnout a dopravu od vleku bych odklonil spíše po severní cestě (když už bych dostal požadavek, že to opravdu řešit musím.) Doprava by se tak při jednosměrném provozu rozdělila napůl mezi současnou trasu a Rovečínskou a zároveň by zásah do krajiny nebyl až tak výrazný, jak se nyní plánuje. Podle mě ta přímá spojnice mezi Dufkovým a skiareálem protínající dva metry hluboký úvoz, který se bude muset zasypat nebo přemostit (na „provalení“ se projektantka cest netvářila), způsobí v horizontu desetiletí to, že v daném úseku (od hřbitova po meze/údolnici) budou jen dva velké bloky orné půdy, některé současné prvky typu mez mezi úvozy případně i úvozy samotné - minimálně ve smyslu prostupnosti krajiny - zaniknou. Bude sice opravdu vytvořeno prostředí pro vysoce racionální obhospodařování půdy, ale krajinný ráz bude výrazně poškozen (což už není jen proti duchu pozemkových úprav, ale i proti předpisům souvisejícím s životním prostředím, koneckonců kvůli ochraně krajinného rázu je zřizen přírodní park Svratecká hornatina zasahující do západní části katastru).

Pro lepší představu o podobě současného návrhu přikládám vizualizaci aktuálně navrhovaného:

severní část

jižní část

nepohyblivé obrázky

Odkazuji také na odpověď předsedkyně sboru zástupců na moje názory.

ODESLÁNO V KOPII:

sboru zástupců (Vladislav Čípek - pozemkový úřad, Jarmila Barešová - předsedkyně, Karel Kubíček ml. - obec, František Doskočil, František Mareček, Jan Novotný st., Pavel Neumann, Radim Višinka, Vlastimil Jež, Jiří Máša - náhradník)

zastupitelům (Pavel Adamec, Josef Kánský, David Mareček, Karel Kubíček st., Jan Novotný ml., Martin Baka, Jaroslav Slavíček, Ludmila Musilová, Jan Nechuta, František Fiala, Jakub Slavíček, Adolf Vraspír, František Žíla, Radek Novotný)

dalším lidem, se kterými jsem o pozemkových úpravách komunikoval (Aleš Prokopec, Ivona Prokopcová, Petr Pazdera Payne, Anna Vraspírová, Petra Slavíčková, Galina Žílová, Ondřej Daniel)

→ Číst dále...

2015/02/18 14:12 · Václav Plíhal

O jednom rozdělení a 60ti letech od olešnického procesu

Po vánočním koncertě chrámového sboru, rodiny Ostrých a spřátelených instrumentalistů jsem uvažoval, jestli psát další nářky nad nezájmem olešnické veřejnosti o kulturu. Porovnání s koncertem jahodovského tria, který slušně zaplnil prostory malého sálu na půdě radnice, mě však nutí k rýpnutí si do mírně jiné vlastnosti olešnických. A abych se nemusel opakovat, spojím hned tři akce - zmíněný vánoční koncert, ples pořádaný olešnickými farníky a plánovanou připomínku 60 let od Olešnického procesu.

→ Číst dále...

2013/01/28 14:31 · Václav Plíhal

Starší příspěvky >>

prutrz.txt · Poslední úprava: 2016/04/09 21:48 (upraveno mimo DokuWiki)